Personuppgiftspolicy

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och ansvarar för att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, vad syftet med -behandlingen är, vilka rättigheter du har samt vad vi gör för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt.

1. Personuppgifter som samlas in om dig samt ändamålen med personuppgiftsbehandlingen 
VitaeLab AB (”VitaeLab” eller ”vi”) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. När du registrerar dig som kund hos oss ber vi dig att lämna uppgift om fullständigt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta gör vi för att kunna administrera ditt kundförhållande, skicka dina beställningar samt vid behov kunna kontakta dig med anledning av kundförhållandet. Uppgifterna du lämnar kommer att sparas så länge du har ett aktivt kundförhållande hos oss. VitaeLab är skyldigt att spara delar av uppgifterna även efter att ditt kundförhållande har upphört, t.ex. för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagstiftningen.

När du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med beställning används dina personuppgifter för att hantera din förfrågan. Vi kommer också att använda uppgifterna för att kommunicera med dig samt för att anpassa våra tjänster. Vi kan komma att kontakta dig via telefon, e-post och brev, såvida du inte har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad. Efter avslutat kundförhållande kommer vi att spara dina uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och köphistorik i syfte att informera dig om erbjudanden, aktuella lotterier och tävlingar samt nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta gäller dock inte om du har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad för nämnda ändamål. Vi kan även komma att rikta personligt anpassade erbjudanden till dig utifrån VitaeLabs berättigade intresse av att använda sådan marknadsföring som upplevs som relevant av mottagarna.

VitaeLab är enligt bokförings- och skattelagstiftningen skyldig att spara vissa personuppgifter hänförliga till dina betalningstransaktioner avseende tidigare beställningar i sju år efter räkenskapsårets slut. När du gör en ny beställning anses du samtycka till att VitaeLab kan kontrollera att du inte har utestående förfallna fakturor från tidigare beställningar innan vi godkänner din nya order.

Dina personuppgifter kan vidare användas för redovisning, fakturering och revision, betalningsverifieringar, administrativa och juridiska frågor, statistik- och marknadsföringsanalyser i syfte att förbättra våra tjänster, vår webbplats dess användarvänlighet, utveckling och underhåll av våra system samt för kundundersökningar.

Om du är under 18 år och ska ingå köp måste du ha ett samtycke från vårdnadshavare innan du tillhandahåller dina personuppgifter och ingår köpet.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till VitaeLab i samband med beställning anses du samtycka till ovanstående personuppgiftsbehandling. Du har dock rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

I vår policy ingår att inte begära eller behandla känslig information från våra kunder. Lämna därför inte några känsliga uppgifter (uppgifter om t. ex. politiska, religiösa eller filosofiska åsikter, etnicitet, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning) till oss.

2. Varifrån vi hämtar personuppgifter
De personuppgifter som behandlas av VitaeLab inhämtas från dig genom registrering på det sätt som angetts under punkten 1 ovan.

Vidare inhämtas uppgift om kön och personnummer i syfte att få en säker identifiering, utveckla våra produkter och anpassa vår marknadsföring samt uppgift om adress och telefonnummer för det fall du inte har lämnat uppgifterna själv. Vi samlar in nämnda uppgifter från våra samarbetspartners Bisnode AB och Link Mobility AB. Uppgifter om användarnas agerande på vår webbsida samlas in via Hitjar Ltd. Du kan läsa mer om användande av Hotjars teknologi i punkt 9 nedanför.

3. Personuppgifter till tredje part
Vi kan använda oss av personuppgiftsbiträden i Sverige eller utomlands för att behandla de personuppgifter som samlas in. Vi har skriftliga avtal med alla våra personuppgiftsbiträden enligt vilka biträdena garanterar att de vidtar motsvarande säkerhetsåtgärder för att all behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande och tillämplig integritetsskyddande lagstiftning.

Vi kan även dela dina personuppgifter med företag inom samma koncern eller med personuppgiftsbiträden som vi använder för de ändamål som angetts i punkten 1 ovan, både inom och utanför EU/EES. VitaeLab vidtar lämpliga skyddsåtgärder i form av bindande företagsbestämmelser för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande och tillämplig integritetsskyddande lagstiftning.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter om sådan skyldighet följer av lag eller om du skickar oss material vars innehåll bedöms så som olagligt.

4. Överföring av informationskapslar till tredjepart
På vår webbplats använder vi oss av pixlar från det sociala nätberket facebook.com, drivet av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook Pixels är ett analysverktyg som hjälper oss att mäta hur effektiva våra annonser på Facebook är genom att tolka de handlingar som folk utför på webbplatsen. Vi använder pixlar för att säkra att våra annonser visas för rätt personer och för att upprätta annonsmålgrupper.

Facebooks syfte, lagring och vidare behandling och användande av upplysningarna, samt dina rättigheter och möjligheter för att säkerställa ditt personvärn, finner du i Facebooks personvärnspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte vill att Facebook ska kunna samla in upplysningar om dig från vår webbplats, måste du logga ut från Facebook före du besöker vår webbplats. 

Våra kommersiella samarbetspartners använder informationskapslar från Facebook för ovan nämnda ändamål. Vi har ingått databehandlaravtal med samtliga tredjeparter som får tillgång till sådana informationskapslar/personupplysningar från oss.

5. Direktmarknadsföring genom elektronisk kommunikation
Så länge du är kund hos VitaeLab och/eller medlem i vår kundklubb kan vi använda dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och nyheter om våra produkter, information om aktuella lotterier eller tävlingar samt annan information som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan alltid när som helst tacka nej till fortsatt marknadsföring. Detta gör du enklast genom att följa instruktionerna som följer med varje utskick eller genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

6. Säkerhet
Alla personuppgifter behandlas i en säker miljö. Vår webbplats använder Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Detta är ett av de mest avancerade säkerhetsprogrammen som för tillfället finns tillgänglig för nättransaktioner. SSL krypterar alla dina personuppgifter så att informationen inte kan läsas över internet.

7. Rättelse och radering av personuppgifter
Felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, eller sådana uppgifter vi inte har någon rättslig grund för att behandla, kommer på VitaeLabs eget initiativ eller på din begäran att rättas eller raderas.

Dina personuppgifter kommer att raderas/anonymiseras när de inte längre behövs för de ändamål som beskrivs under punkten 1 ovan, såvida VitaeLab inte enligt lag är skyldig att spara uppgifterna under längre tid. Efter avslutat kundförhållande bedömer VitaeLab behovet av fortsatt behandling av dina personuppgifter. Alla personuppgifter som inte längre behövs för ändamålen med behandlingen kommer att raderas/anonymiseras. Eventuell fortsatt behandling av dina personuppgifter efter nämnda tidpunkt kommer att ske med stöd i lag eller uttryckligt medgivande från dig.

8. Lagringstider
VitaeLab sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålen som angetts i punkten 1 ovan.

9. Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån vi har hämtat uppgifterna samt hur uppgifterna har använts. Du har också rätt att få en kopia av informationen vi har lagrat om dig samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, rättas eller att behandlingen ska begränsas. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan juridisk person (s.k. dataportabilitet). Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig eller vill utöva någon av dina rättigheter ska du kontakta oss skriftligen på nedanstående adress. Om du vill uppdatera dina personuppgifter, ändra val av kommunikationssätt eller om du inte vill ta emot marknadsföring från oss i framtiden kan du skicka en skriftlig begäran till nedanstående adress.

10. Vårt användande av Hotjar
Vi använder Hotjar för att bättre förstå kundens behov och för att optimera användarupplevelsen på vår webbplats.

Hotjar ä ren tjänst som hjälper oss att bättre förstå hur våra kunder använder vår webbplats. Hotjar samlar in namnet på din Internetleverantör, webbsidan du kom från när du besökte oss, vilken del av våra sidor du besöker, datumet och längden på ditt besök, och information från enheten (typ av enhet, operativsystem, skärmupplösning, språk, land du befinner dig i och vilken nätläsare du använder) du använde dig av vid besöket och en förkortad version av din IP-adress. IP-adressen lagras i ett anonymiserat format genom att det sista numret tas bort så att Hotjar aldrig har tillgång till din fullständiga IP-adress. Hotjar samlar också en inspelning av rörelserna på vår hemsida. På så sätt kan vi se hur våra kunder faktiskt använder vår webbplats och kan kontinuerligt förbättra den. Den information vi samlar in via Hotjar gör att vi kan bygga och underhålla vår service med användaråterkoppling.

Hotjar lagrar informationen i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare. För mer information, se Hotjars integritetspolicy genom att klicka här. Om du inte vill att Hotjar ska skapa en användarprofil, lagra data om din användning av denna sidan eller andra sidor som använder Hotjar, kan du klicka här för att spärra en sådan behandling. Om du har spärrat cookies i din webbläsare, gäller det även för avnändning av Hotjars teknik.

Vi baserar vår insamling av dessa uppgifter på vårt legitima intresse för att optimera vår webbplats samt ditt samtycke till cookies, som du tillhandahåller genom att acceptera cookies i din webbläsare.

11. Personuppgiftsansvar
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
VitaeLab AB, 556750-1928
Box 526
451 21 Uddevalla

E-post: info@vitaelab.se

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

12. Uppdateringar av personuppgiftspolicyn
Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning, ramavtal, kommersiella behov eller för att tillfredsställa våra kunders, marknadsföringspartner och tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats www.vitaelab.se med datum för ändringen så att det tydligt framgår när den senaste uppdateringen ägde rum.  

13. Användande av informationskapslar
VitaeLab använder sig av cookies för att kunna skapa remarketingmålgrupper i Google Ads baserat på specifikt beteende, eller demografi och intressen. Detta används också för att kunna spåra demografidata och intressedata i Google Analytics, samt för att kunna segmentera baserat på denna data. Du kan läsa mer utförligt om vår cookieanvändning här. 

En förstapartscookie är en cookie där cookien har samma domännamnsavsändare som webbplatsen, det vill säga att cookien sätts av på webbplatsen som användaren besöker. Vi använder Google analytics för att samla information om hur besökare använder webbplatsen, t ex vilka sidor som besöks och hur länge respektive sida besöks.

En tredjepartcookie är en cookie där avsändaren kommer från en annan domän än den som användaren besöker. Våra kommersiella samarbetspartners använder tredjepartscookies för att t ex visa annonser som uppfattas passa dina intressen, baserat på din dators tidigare aktiviteter på internet.

 

Du kan välja bort Google’s användande av cookies för reklam via Googles annonserings- och Privacysida: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=no

 

Du kan välja bort tredjepartsreklam via cookies från ett brett intervall av reklamtjänster genom att besöka Network Advertising Initiative's Opt-Out sida: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

 

Personuppgiftspolicyn blev senast uppdaterad 2018-10-01.